1 Nǐmen yào xiǎoxīn , bùkĕ jiāng shàn shì xíng zaì rén de miànqián , gùyì jiào tāmen kànjian . ruò shì zhèyàng , jiù bùnéng de nǐmen tiān fù de shǎngcì le .