13 Bú jiào wǒmen yùjiàn shìtan , jiù wǒmen tuōlí xiōngè , ( huò zuò tuōlí è zhĕ ) yīnwei guódù , quánbǐng , róngyào , quán shì nǐde , zhídào yǒngyuǎn , āmén . ( yǒu gǔ juàn wú yīnwei zhì āmén dĕng zì )