2 Suǒyǐ nǐ shīshĕ de shíhou , bùkĕ zaì nǐ qiánmian chuīhào , xiàng nà jiǎmàowéishànderén , zaì gōngtáng lǐ hé jiēdào shǎng suǒ xíng de , gùyì yào dé rén de róngyào . wǒ shízaì gàosu nǐmen , tāmen yǐjing dé le tāmende shǎngcì .