5 Nǐmen dǎogào de shíhou , bùkĕ xiàng nà jiǎmàowéishànderén , aì zhàn zaì gōngtáng lǐ , hé shízìlùkǒu shàng dǎogào , gùyì jiào rén kànjian . wǒ shízaì gàosu nǐmen , tāmen yǐjing dé le tāmende shǎngcì .