28 Yēsū jì dù dào nàbiān qù , lái dào jiādàlārén de dìfang , jiù yǒu liǎng ge beì guǐ fù de rén , cóng fùnyíng lǐ chūlai yíng zhe tā , jíqí xiōngmĕng , shènzhì méiyǒu rén néng cóng nà tiaó lù shang jīngguò .