9 Yīnwei wǒ zaì rén de quán xià , yĕ yǒu bīng zaì wǒ yǐxià . duì zhège shuō , qù , tā jiù qù . duì nàge shuō , lái , tā jiù lái . duì wǒde púrén shuō , nǐ zuò zhè shì , tā jiù qù zuò .