14 Nàshí , Yuēhàn de méntǔ lái jiàn Yēsū shuō , wǒmen hé Fǎlìsaìrén chángcháng jìnshí , nǐde méntǔ dào bú jìnshí , zhè shì wèishénme ne .