9 Yēsū cóng nàli wàng qián zǒu , kànjian yī gèrén míng jiào Mǎtaì , zuò zaì shuì guān shang , jiù duì tā shuō , nǐ gēn cóng wǒ lái . tā jiù qǐlai gēn cóng le Yēsū .