7 Yǎgè jiā a , qǐ kĕ shuō Yēhéhuá de xīn bú rĕnnaì ma ( huò zuò xīncháng xiá zhǎi ma ) . zhèxie shì shì tā suǒ xíng de ma . wǒ Yēhéhuá de yányǔ , qǐbù shì yǔ xíngdòng zhèngzhí de rén yǒu yì ma .