7 Wǒ bì shǐ quètuǐ de wèi yú shèng zhī mín , shǐ gǎn dào yuǎnfāng de wèi qiángshèng zhī mín . Yēhéhuá yào zaì Xīānshān zuò wáng zhìlǐ tāmen , cóng jīn zhídào yǒngyuǎn .