8 Yǎgè yú shèng de rén bì zaì duō guó duō mín zhōng , rú lín jiān bǎi shòu zhōng de shīzi , yòu rú shǎo zhuàng shīzi zaì yáng qún zhōng . tā ruò jīngguò , jiù bì jiàntà sī liè , wú rén dājiù .