50 Zhǐyào paì Lìwèi rén guǎn fǎ jǔ de zhàngmù hé qízhōng de qìjù , bìng shǔ hū zhàngmù de . tāmen yào tái ( tái huò zuò bān yùn ) zhàngmù hé qízhōng de qìjù , bìng yào bànlǐ zhàngmù de shì , zaì zhàngmù de sìwéi ān yíng .