26 Dàn yǒu liǎng gèrén réng zaì yíng lǐ , yī gè míng jiào yī lì dá , yī gè míng jiào mǐ dá . tāmen bĕn shì zaì nàxiē beì lù de rén zhōng , què méiyǒu dào huì mù nàli qù . líng tíng zaì tāmen shēnshang , tāmen jiù zaì yíng lǐ shuō yùyán .