22 Tāmen cóng nán dì shàng qù , dào le Xībǎilún . zaì nàli yǒu Yànà zú rén Yàxīmàn , Shìshāi , Tàmǎi . yuánlái Xībǎilún chéng beì jiànzào bǐ Āijí de suǒ Ānchéng zǎo qī nián . )