14 Āijí rén yào jiàng zhè shì chuán gĕi Jiānán dì de jūmín . nà mín yǐjing tīngjian nǐ Yēhéhuá shì zaì zhè bǎixìng zhōngjiān . yīnwei nǐ miànduìmiàn beì rén kànjian , yǒu nǐde yúncai tíng zaì tāmen yǐshàng . nǐ rì jiàn zaì yún zhù zhōng , yè jiàn zaì huǒ zhù zhōng , zaì tāmen qiánmian xíng .