3 Yēhéhuá wèishénme bǎ wǒmen lǐng dào nà dì , shǐ wǒmen dǎo zaì dāo xià ne , wǒmen de qīzi hé háizi bì beìlǔ lue . wǒmen huí Āijí qù qǐbù hǎo ma ,