17 Gèrén yào ná yī gè xiāng lú , gōng èr bǎi wǔ shí gè , bǎ xiāng fàng zaì shàngmian , dào Yēhéhuá miànqián . nǐ hé Yàlún yĕ gè ná zìjǐ de xiāng lú .