46 Móxī duì Yàlún shuō , ná nǐde xiāng lú , bǎ tán shàng de huǒ shèng zaì qízhōng , yòu jiā shàng xiāng , kuaì kuaì daì dào huì zhòng nàli , wéi tāmen shú zuì . yīnwei yǒu fèn nù cóng Yēhéhuá nàli chūlai , wēnyì yǐjing fā zuò le .