47 Yàlún zhào zhe Móxī suǒ shuō de ná lái , paó dào huì zhōng , búliào , wēnyì zaì bǎixìng zhōng yǐjing fā zuò le . tā jiù jiā shàng xiāng , wéi bǎixìng shú zuì .