9 Yǐsèliè de shén cóng Yǐsèliè huì zhōng jiàng nǐmen fēnbié chūlai , shǐ nǐmen qīnjìn tā , bàn Yēhéhuá zhàngmù de shì , bìng zhàn zaì huì zhòng miànqián tì tāmen dàng chā .