17 Zhǐshì tóushēng de niú , huò shì tóushēng de miányáng hé shānyáng , bì bùkĕ shú , dōu shì shèng de , yào bǎ tā de xuè sǎ zaì tán shàng , bǎ tā de zhīyóu fùnshāo , dàng zuò xīnxiāng de huǒ jì xiàn gĕi Yēhéhuá .