28 Zhèyàng , nǐmen cóng Yǐsèliè rén zhōng suǒ de de shí fèn ...zhīyī yĕ yào zuò jǔ jì xiàn gĕi Yēhéhuá , cóng zhè shí fèn ...zhīyī zhōng , jiàng suǒ xiàn gĕi Yēhéhuá de jǔ jì guī gĕi jìsī Yàlún .