30 Suǒyǐ nǐ yào duì Lìwèi rén shuō , nǐmen cóng qízhōng jiàng zhì hǎo de jǔqǐ , zhè jiù suàn wéi nǐmen cháng shàng de liáng , yòu rú jiǔ zhà de jiǔ .