6 Wǒ yǐ jiàng nǐmen de dìxiōng Lìwèi rén cóng Yǐsèliè rén zhōng jiǎnxuǎn chūlai guī Yēhéhuá , shì gĕi nǐmen wéi shǎngcì de , wéi yào bànlǐ huì mù de shì .