10 Móxī , Yàlún jiù zhāo jùhuì zhòng dào pánshí qián . Móxī shuō , nǐmen zhèxie beìpàn de rén tīng wǒ shuō , wǒ wéi nǐmen shǐ shuǐ cóng zhè pánshí zhōng liú chūlai ma ,