13 Zhè shuǐ míng jiào Mǐlìbā shuǐ ( Mǐlìbā jiù shì zhēng nào de yìsi ) , shì yīn Yǐsèliè rén xiàng Yēhéhuá zhēng nào , Yēhéhuá jiù zaì tāmen miànqián xiǎn wéi shèng .