18 Zhè jǐng shì shǒulǐng hé mín zhōng de zūnguì rén yòng guī yòng zhàng suǒ wā suǒ jué de . Yǐsèliè rén cóng kuàngyĕ wǎng mǎ tā ná qù ,