24 Yǐsèliè rén yòng dāo shā le tā , de le tāde dì , cóng Yànèn hé dào Jabbok hé , zhídào Yàmén rén de jìngjiè , yīnwei Yàmén rén de jìngjiè duō yǒu jiān lĕi .