7 Bǎixìng dào Móxī nàli , shuō , wǒmen yuàn £¿ £¿ Yēhéhuá hé nǐ , yǒu zuì le . qiú nǐ dǎogào Yēhéhuá , jiào zhèxie shé líkāi wǒmen . yúshì Móxī wéi bǎixìng dǎogào .