31 Dāngshí , Yēhéhuá shǐ Bālán de yǎnmù míngliàng , tā jiù kànjian Yēhéhuá de shǐzhĕ zhàn zaì lù shàng , shǒu lǐ yǒu bá chūlai de dāo , Bālán biàn dī tóu fǔfú zaì dì .