7 Bālán biàn tí qǐ shīgē shuō , bā lè yǐn wǒ chū Yàlán , Móyē wáng yǐn wǒ chū dōng shān , shuō , lái a , wéi wǒ zhòuzǔ Yǎgè . lái a , nù mà Yǐsèliè .