4 Yēhéhuá fēnfu Móxī shuō , jiāng bǎixìng zhōng suǒyǒude zúzhǎng zaì wǒ miànqián duì zhe rìtou xuán guà , shǐ wǒ xiàng Yǐsèliè rén suǒ fā de nùqì kĕyǐ xiāo le .