6 Móxī hé Yǐsèliè quánhuì zhòng zhèngzaì huì mù mén qián kūqì de shíhou , shuí zhī , yǒu Yǐsèliè zhōng de yī gèrén , dàng tāmen yǎnqián , daì zhe yī gè Mǐdiàn nǚrén dào tā dìxiōng nàli qù .