10 Dì biàn kāikǒu tūn le tāmen , hé Kĕlā , Kĕlā de dǎng leì yītóng sǐwáng . nàshí huǒshào miè le èr bǎi wǔ shí gèrén . tāmen jiù zuò le jǐngjiè .