2 Nǐmen yào jiàng Yǐsèliè quánhuì zhòng , àn tāmende zōngzú , fán Yǐsèliè zhōng cóng èr shí suì yǐwaì , néng chū qù dǎzhàng de , jìsuàn zǒng shǔ .