2 Nǐmen yào jiàng gōngniú dú yī zhǐ , gōng miányáng yī zhǐ , méiyǒu cánji , yī suì de gōng yánggāo qī zhǐ , zuòwéi xīnxiāng de Fánjì xiàn gĕi Yēhéhuá .