11 Zhàngfu tīngjian , què xiàng tā mò mò bú yán , yĕ méiyǒu bú yìng chéng , tā suǒ xǔ de yuàn bìng yuē shù zìjǐ de huà jiù dōu yào wéi déng .