3 Móxī fēnfu bǎixìng shuō , yào cóng nǐmen zhōngjiān jiào rén daì bīngqì chū qù gōngjī Mǐdiàn , hǎo zaì Mǐdiàn rénshēn shàng wéi Yēhéhuá bàochóu .