6 Móxī jiù dǎfa mĕi zhīpaì de yī qiā rén qù dǎzhàng , bìng dǎfa jìsī YǐlìYàsā de érzi Fēiníhā tóng qù . Fēiníhā shǒu lǐ ná zhe shèng suǒ de qìmǐn hé chuī dàshēng de haó Tǒng .