55 Tǎngruò nǐmen bú gǎn chū nà dì de jūmín , suǒ róng liú de jūmín jiù bì zuò nǐmen yǎn zhōng de cì , lē xià de jīngjí , yĕ bì zaì nǐmen suǒ zhù de dì shàng rǎo haì nǐmen .