12 Zhèxie chéng kĕyǐ zuò taóbì bàochóu rén de chéng , shǐ wù shārén de búzhìyú sǐ , dĕng tā zhàn zaì huì zhòng miànqián tīng shĕnpàn .