30 Wúlùn shuí gù shārén , yào píng jǐ gè jiànzhèng rén de kǒu bǎ nà gù shārén de shā le , zhǐshì bùkĕ píng yī gè jiànzhèng de kǒu jiào rén sǐ .