15 Jiāngyào qǐ yíng de shíhou , Yàlún hé tā érzi bǎ shèng suǒ hé shèng suǒ de yīqiè qìjù zhēgaì wán le , Gēxiá de zǐsūn jiù yào lái tái , zhǐshì bùkĕ mó shèngwù , miǎndé tāmen sǐwáng . huì mù lǐ zhèxie wùjiàn shì Gēxiá zǐsūn suǒ dàng tái de