19 Tāmen āijìn zhì shèngwù de shíhou , Yàlún hé tā érzi yào jìn qù paì tāmen gèrén suǒ dàng bàn de , suǒ dàng tái de . zhèyàng dāi tāmen , hǎo shǐ tāmen huó zhe , bú zhì sǐwáng .