49 Móxī àn tāmen suǒ bàn de shì , suǒ tái de wù , píng Yēhéhuá de fēnfu shǔ diǎn tāmen . tāmen zhèyàng beì Móxī shǔ diǎn , zhēng rú Yēhéhuá suǒ fēnfu tāde .