We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
18 Jìsī yào jiào nà fùrén péng tóu sǎn fā , zhàn zaì Yēhéhuá miànqián , bǎ sīniàn de sù jì , jiù shì yí hèn de sù jì , fàng zaì tā shǒu zhōng . jìsī shǒu lǐ ná zhe zhì zhòuzǔ de kǔ shuǐ ,