8 Yòu bǎ sì liàng chē , bá zhǐ niú , zhào Mǐlālì zǐsūn suǒ bàn de shì jiāo gĕi tāmen . tāmen dōu zaì jìsī Yàlún de érzi Yǐtāmǎ shǒu xià .