87 Zuò Fánjì de , gōng yǒu gōngniú shí èr zhǐ , gōng yáng shí èr zhǐ , yī suì de gōng yánggāo shí èr zhǐ , bìng tóng xiàn de sù jì zuò shú zuì jì de gōng shānyáng shí èr zhǐ .