20 Móxī , Yàlún , bìng Yǐsèliè quánhuì zhòng biàn xiàng Lìwèi rén rúcǐ xíng . fán Yēhéhuá zhǐ zhe Lìwèi rén suǒ fēnfu Móxī de , Yǐsèliè rén jiù xiàng tāmen zhèyàng xíng .