7 Jiéjìng tāmen dàng zhèyàng xíng , yòng chú zuì shuǐ tán zaì tāmen shēnshang , yòu jiào tāmen yòng tì tóu dāo guā quán shēn , xǐ yīfu , jiéjìng zìjǐ .